Regulamin rozgrywek „Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Organizator

 1. Turniej o nazwie „Legionowska Liga Szóstek Piłkarskich” (LLSP) organizuje Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie”, zwane dalej SLALP.
 2. Organizacji zapisów, ustalenia opłat za udział, podziału drużyn na ligi, ustalania terminarza, wymierzania kar itp. dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2 Cele

Celem LLSP jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie amatorskiej piłki nożnej oraz idei Fair Play.

§ 3 Kontakt

 1. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Zarządu jest tablica ogłoszeń. Ponadto informacje podawane są na następujących stronach internetowych:

a także poprzez emaile i smsy wysyłane na adresy i numery kontaktowe podane w deklaracjach zgłoszeniowych drużyn.

2. Oficjalny adres email to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

§ 4 Zasady przystąpienia drużyny

 1. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania niniejszego regulaminu rozgrywek, uchwał Zarządu oraz wszelkich regulaminów korzystania z obiektów sportowych, na których odbywają się rozgrywki LLSP.
 2. Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek LLSP jest złożenie wypełnionej deklaracji drużyny i przekazania jej Zarządowi. Deklaracja zawiera:
  • nazwę drużyny,
  • minimum 8 zawodników, przyjętych w poczet członków SLALP,
  • imię i nazwisko kapitana drużyny wraz z kontaktem telefonicznym i adresem email.
 3. Każdy z kapitanów jest zobowiązany zapoznać z regulaminem zawodników występujących w jego drużynie. Fakt zapoznania potwierdza kapitan swoim podpisem na deklaracji drużyny.

§ 5 Opłaty

 1. Drużyna zgłasza się do rozgrywek poprzez wpłacenie wpisowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Opłata za udział drużyny wynosi:
  • 600 zł za pierwszą rundę
  • nie więcej niż 600 zł za rundę rewanżową.
 2. Dokładną kwotę opłaty za udział w drugiej rundzie ustala Zarząd po zakończeniu pierwszej rundy - w zależności od sytuacji finansowej SLALP.
 3. Brak wpłaty w terminie ustalonym przez Zarząd skutkuje zwyżką składki o 50 zł, o ile zaległości zostaną uregulowane w okresie do dwóch tygodni od pierwotnego terminu. Wpłaty dokonane po upływie dwóch tygodni od pierwotnego terminu nie będą honorowane, natomiast drużyna wykluczona z rozgrywek.
 4. Decyzją Zarządu kwota wpisowego może zostać obniżona np. w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi (tzw. 1%).
 5. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny, składki członkowskie oraz inne opłaty nie zostają zwrócone.

§ 6 Uczestnictwo

 1. W rozgrywkach udział mogą brać wyłącznie członkowie SLALP zgłoszeni zgodnie z §4, przy czym za członka SLALP uważa się wyłącznie osobę, która podała na deklaracji wszystkie wymagane dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego), złożyła podpis oraz została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
 2. Liczba zawodników zrzeszonych w klubach jest nieograniczona.
 3. Zawodnik może grać tylko w drużynie, na listę której został wpisany w momencie zgłaszania drużyny do rozgrywek.
 4. Zmiana zespołu, w którym występuje zawodnik może nastąpić tylko w przerwie rozgrywek (okres zimowy), nie wcześniej jednak niż po zakończeniu pierwszej rundy.
 5. Nowi zawodnicy mogą być zgłaszani w trakcie rozgrywek, jednak nie później niż na 5 kolejek przed końcem sezonu. Dopisanie nowego zawodnika do listy jest możliwe tylko wówczas, gdy nie grał on i nie był wpisany na listę innej drużyny. Zawodnik może grać dopiero po kolejce absencji od momentu dopisania. Absencja nie obowiązuje w przypadku zgłoszenia nowego zawodnika w trakcie przerwy w rozgrywkach.
 6. W przypadku rozwiązania lub wycofania się z rozgrywek drużyny, zawodnik który w niej występował może dołączyć do innej drużyny. Wymagana jest jednak jego absencja podczas dwóch kolejek od momentu zgłoszenia organizatorowi pisemnej chęci zmiany drużyny. Absencja nie obowiązuje w przypadku wycofania się drużyny w trakcie przerwy w rozgrywkach.
 7. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
 8. W przypadku gry zawodnika w innej drużynie, niż wskazuje deklaracja, Zarząd nakłada dodatkowo karę odsunięcia zawodnika od 3 spotkań macierzystej drużyny.
 9. Aby połączyć dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych należy zgłosić pisemnie ten fakt u organizatora. Jeżeli jest to fuzja drużyny z niższej klasy rozgrywkowej do wyższej to drużyna, która gra lub grała w wyższej klasie rozgrywkowej musi posiadać po połączeniu drużyn co najmniej 5 zawodników z pierwotnej listy zgłoszeniowej, którzy rozegrają co najmniej pięć spotkań w rundzie po fuzji. Jeśli ten zapis nie dojdzie do skutku fuzja będzie uznana za nie byłą, a oba zespoły zostaną zdegradowane do najniższej ligi, zaś mecze rozegrane potraktowane jako nie odbyte.

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

§ 7 Terminarz

 1. Rozgrywki odbywają się systemem jesień-wiosna.
 2. Mecze w ramach turnieju odbywają się w soboty i niedziele – z zastrzeżeniem, że mecze drugiej i trzeciej ligi odbywają się w soboty, natomiast mecze pierwszej ligi odbywają się w niedzielę. W uzasadnionych przypadkach mecz może się odbyć w innym dniu niż wynika z niniejszego punktu.
 3. W pozostałe dni tygodnia mecz może zostać rozegrany tylko w przypadku zgody kapitanów obu drużyn oraz członka Zarządu.
 4. Dokładne terminy meczy wraz z drużynami odpowiedzialnymi za obsługę boisk określa Zarząd najpóźniej do środy poprzedzającej kolejkę.
 5. Kolejka może być odwołana np. z powodów atmosferycznych decyzją co najmniej 3 członków Zarządu.
 6. Każda drużyna ma prawo jeden razy w ciągu całego sezonu odwołać spotkanie bez zgody drużyny przeciwnej. Odwołanie meczu może nastąpić tylko poprzez mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,wysłany do czwartki poprzedzającego kolejkę do godziny 21.00. Przełożony mecz zainteresowane drużyny muszą rozegrać w tygodniu lub w następnej kolejce, niezależnie od meczów wynikających z terminarza.
 7. Za odwołanie meczu uważa się również pozytywnie rozpatrzony wniosek do Zarządu o nie rozstawienie drużyny w danej kolejce.
 8. Mecze dwóch ostatnich kolejek sezonu (zgodnie z terminarzem rozgrywek) nie mogą być przełożone.

§ 8 Skład ligi

 1. Pierwsza i druga liga liczą maksymalnie po 12 drużyn. Trzecia liga składa się z pozostałych drużyn. Przydziału do poszczególnych lig dokonuje Zarząd po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów.
 2. Wycofanie się lub dyskwalifikacja drużyny w trakcie rozgrywek oznacza, że w następnym sezonie ma prawo ubiegać się ona prawo gry w najniższej klasie rozgrywek, z zastrzeżeniem § 22 pkt 3 i § 25 pkt 9.
 3. W przypadku, gdy trzecia liga składa się z więcej niż jednej grupy, po rundzie jesiennej następuje ponowny podział na grupę walczącą o awans oraz utrzymanie. Do grupy walczącej o awans przydzielane są zespoły znajdujące się w górnej połowie tabeli (+ 1 w przypadku nieparzystej ilości zespołów w grupie). Po dokonaniu podziału punkty zdobyte w rundzie jesiennej zostają podzielone przez 2 i zaokrąglone do pełnych jedności w dół.

§ 9 Spadki i awanse

 1. Dwa najlepsze zespoły w drugiej i trzeciej lidze uzyskują awans do ligi wyższej, natomiast 11 i 12 drużyna z pierwszej i drugiej ligi zostaje relegowana do niższej klasy rozgrywkowej.
 2. Po zakończeniu sezonu 10 drużyna z pierwszej ligi rozegra mecz barażowy z 3 drużyną drugiej ligi oraz 9 i 10 drużyna drugiej ligi rozegra mecz barażowy z odpowiednio 4 i 3 drużyną z trzeciej ligi (grupy walczącej o awans).
 3. Awans zapewniają sobie zwycięzcy meczy barażowych – przegrani zostają relegowani do niższych lig.
 4. W sytuacji, gdy liga będzie liczyła od początku rozgrywek mniej niż 12 zespołów Zarząd może ustalić inną ilość drużyn, które opuszczą po sezonie daną ligę. Decyzję w tej kwestii Zarząd podejmuje najpóźniej do 3 kolejki rundy jesiennej.
 5. W przypadku gdy drużyna grająca w poprzednim sezonie w pierwszej lub drugiej lidze nie zgłasza się do rozgrywek lub nie zapłaci w terminie wpisowego, w jej miejsce wchodzi drużyna, która w poprzednich rozgrywkach zajęła najwyższe nie premiowane awansem miejsce odpowiednio w drugiej lub trzeciej lidze. Prawa pozostania nie mają drużyny relegowane z ligi, w której zwolnione zostało miejsce.

§ 10 Klasyfikacja

 1. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
  • liczba zdobytych punktów
  • bezpośrednie wyniki meczów lub tabela sporządzona dla drużyn o takiej samej ilości punktów
  • różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
  • liczba strzelonych bramek
 2. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady spotkanie barażowe.
 3. Drużyna, która została wykluczona, lub zrezygnowała z udziału w rozgrywkach, ale rozegrała więcej niż 50% meczy, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu.
 4. Wszystkie wyniki drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczy. W przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań - wyniki uzyskane na boisku zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Wyniki uzyskane na boisku zostaną utrzymane również, gdy drużyną wycofa się w przerwie rozgrywek, a w pierwszej rundzie oddała nie więcej niż dwa mecze walkowerem.
 5. W przypadku wycofania się drużyny po zakończeniu rundy przyjmuje się, że drużyna rozegrała 50% spotkań. Mecze oznaczone jako walkower w trakcie trwania rundy uważa się za odbyte.

§ 11 Punktacja

 1. Wprowadza się następująca punktację:
  • 3 punkty za zwycięstwo,
  • 1 punkt za remis,
  • 0 punktów za przegraną,
  • -1 punkt za walkower.
 2. Walkower - to brak wymaganej regulaminem ilości (czterech) zawodników do rozpoczęcia spotkania po upływie 5 minut od ustalonej daty i godziny meczu.
 3. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:5.

§ 12 Nagrody

Za zajęcie czołowych lokat w poszczególnych ligach organizator przyznaje wyłącznie nagrody rzeczowe.

IV. PRZEPISY W GRZE

§ 13 Przepisy w grze

 1. W grze obowiązują przepisy PZPN z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie. W szczególności nie obowiązuje przepis o spalonym.
 2. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.
 3. Wykonujący rzut wolny decyduje o tym, czy gra będzie wznowiona na gwizdek sędziego.
 4. W trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 6 metrów od piłki.
 5. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów.

§ 14 Czas gry

Mecz trwa 2x25 minut z przerwą 5 minutowa.

§ 15 Warunki odbycia spotkania

 1. Drużyna rozpoczyna mecz w 6 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem z zastrzeżeniem § 11 pkt 2 i pkt 4.
 2. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej.
 3. Oczekiwanie na drużynę przeciwną trwa 5 minut od ustalonej godziny spotkania.
 4. W przypadku nieobecności jednej drużyny, druga zdobywa 3 pkt. tylko w przypadku stawienia się 4 lub więcej jej zawodników.
 5. W przypadku niestawienia się obu drużyn, obie zostają ukarane walkowerem. Wtedy za dany mecz Żadna z drużyn nie zdobywa punktów.
 6. Przed zawodami kapitan drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona i nazwiska zawodników. Brak wypełnienia protokołu uważa się za równoznaczny z nieprzystąpieniem drużyny do spotkania i skutkuje przyznaniem walkowera zgodnie z postanowieniami § 11.
 7. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.

§ 16 Zmiany w trakcie meczu

 1. Ilość zmian dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w strefie środkowej boiska, chyba że sędzia zadecyduje inaczej. Nowy zawodnik może pojawić się na boisku dopiero w momencie, gdy dotychczas grający je opuści.
 2. W przypadku źle przeprowadzonej zmiany, sędzia może ukarać zawodnika karą wykluczenia na 2 minuty.

§ 17 Ograniczenia

 1. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. W turnieju obowiązuje zakaz gry w butach z wkręcanymi lub metalowymi kołkami, a także w każdym innym obuwiu mogącym stanowić zagrożenie dla zawodników drużyny przeciwnej, bądź będącym niedozwolonym na mocy odrębnych przepisów ustanowionych dla obiektu, na którym odbywają się rozgrywki. Sędzia spotkania nie ma obowiązku sprawdzać obuwia przed rozpoczęciem spotkania. Kapitan może w każdej chwili zwrócić się do sędziego z wnioskiem o sprawdzenie obuwia graczy z drużyny przeciwnej.
 3. Drużyna, w której występuje zawodnik grający w niedozwolonym obuwiu zostaje ukarana walkowerem. Zawodnik zostaje ukarany odsunięciem od trzech spotkań.

V. KARY

§ 18 Zasady udzielania kar

 1. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołań.
 2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (zdobycie bramki przez którąkolwiek z drużyn nie przerywa kary).
 3. Obowiązują kary: wykluczenia na: 2 min, 5 min, oraz kara meczu (tzw. czerwona kartka) - po upływie 5 minut na miejsce zawodnika ukaranego karą meczu może wejść nowy zawodnik.
 4. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary. Wejście na boisko bez zgody sędziego skutkuje ponownym przyznaniem kary.
 5. W przypadku ukarania karą 2 lub 5 minut bramkarza, karę może odbyć jeden z zawodników z pola.
 6. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej i czyni to z ławki rezerwowych - może on zostać napomniany karą minutową. Wówczas boisko opuszcza dowolny zawodnik drużyny ukaranej na czas ustanowiony przez sędziego.
 7. W przypadku niezastosowania się zawodnika do kary sędziego, arbiter ma prawo przekwalifikować karę na surowszą np. z 2 minut na 5 minut. Jeżeli zawodnik konsekwentnie będzie odmawiał opuszczenia boiska, wówczas po uprzednim ostrzeżeniu sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower drużynie przeciwnej.

§ 19 Wymiary kar

 1. Kara 2 minuty
  • opóźnienie wznowienia gry
  • wchodzenie bez zgody sędziego na boisko
  • źle dokonana zmiana zawodników
  • okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego, kłótnie z arbitrem
  • użycie obraźliwego, wulgarnego języka w stosunku do przeciwnika/sędziego/kibiców
  • faule i inne przewinienia nie kwalifikujące się na karę 5minut lub karę meczu
 2. Kara 5 minut
  • niesportowe zachowanie
  • faul /zagranie ręka uniemożliwiające zdobycie bramki przez drużynę przeciwna bramki lub pozbawienie realnej szansy jej zdobycia
  • rażący brutalny faul
 3. Kara meczu (czerwona kartka)
  • bardzo agresywne zachowanie zawodnika
  • uderzenie/plucie na przeciwnika lub kibica
 4. Kara meczu (czerwona kartka) wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją zawodnika w kolejnym meczu.

§ 20 Przerwanie spotkania

 1. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia ma prawo natychmiast zakończyć mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
 2. Jeżeli spotkanie zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu drużyn, ich piłkarzy oraz kibiców – np. niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, itp.) - wówczas spotkanie to należy powtórzyć w najbliższym możliwym terminie, z zastrzeżeniem, że zawody rozgrywane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu takich samych składów osobowych.

§ 21 Zawieszenie zawodnika

 1. Zawodnik jest zobowiązany do godnego zachowania przez cały czas przebywania na stadionie, także wtedy gdy nie uczestniczy czynnie w zawodach. Za niesportowe zachowanie (bójki, ubliżanie) wobec sędziego, zawodników innych drużyn, kibiców innych drużyn (zwłaszcza kobiet i dzieci), Zarząd może nałożyć na zawodnika karę odsunięcia od 3 do 5 spotkań.
 2. Zarząd w zależności od szczególnych okoliczności może zastosować karę całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Zarząd nakłada karę odsunięcia zawodnika od 3 spotkań, w przypadku:
  • gry zawodnika w innej drużynie, niż wskazuje deklaracja
  • gry zawodnika w niedozwolonym obuwiu,

§ 22 Wykluczenie drużyny

 1. Pięć walkowerów oddanych w sezonie (tylko w czasie pandemii ) są równoznaczne z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.
 2. Drużyna może być wykluczona wskutek rażącego niestosowania się do regulaminu (zwłaszcza § 23, § 24 i § 25).
 3. Zarząd w zależności od szczególnych okoliczności może zastosować karę całkowitej dyskwalifikacji drużyny. Zawodnicy występujący w drużynie zostają wykluczeni z rozgrywek do końca bieżącej rundy (nie mniej niż 5 spotkań). Ponadto w następnej edycji rozgrywek w jednej drużynie nie może występować więcej niż 4 zawodników grających w wykluczonym zespole.

§ 23 Osoby towarzyszące

Wszystkie zespoły, są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się osób

towarzyszących, Zarząd może zweryfikować wynik meczu, ukarać drużynę odjęciem punktów a nawet wykluczyć ją z rozgrywek LLSP.

§24 Odpowiedzialność za szkody

Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania administratora obiektu. Dodatkowo na zespół Zarząd może nałożyć karę odjęcia 6 punktów, a nawet wykluczyć drużynę z rozgrywek LLSP.

VI. SĘDZIOWANIE I OBSŁUGA BOISK

 

§ 26 Obowiązki sędziego

 1. Sędzia zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i podpisania protokołu meczowego oraz do odnotowania nieprawidłowości i sytuacji, w których drużyny naruszają regulamin rozgrywek. Zgodność danych w protokole ze stanem faktycznym potwierdzają kapitanowie drużyn, składając podpis na protokole (reklamacje dotyczące braku lub mylnego naliczenia bramek strzelcom nie będą rozpatrywane, gdy nie dojdzie do wykonania wyżej omawianej czynności).
 2. Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości na Żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn - sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Turniej odbywa się na zasadach dobrowolności – SLALP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach LLSP w własnym zakresie powinni poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 2. SLALP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach.
 3. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NNW, OC w Życiu prywatnym i gra na własną odpowiedzialność.
 4. SLALP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

§ 28 Kwestie sporne

 1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy PZPN.
 2. Zarząd w sytuacjach nietypowych bądź spornych zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia oraz powyższego regulaminu.
 3. Zażalenia należy składać pisemnie na ręce przedstawiciela Zarządu w terminie 1 tygodnia od daty rozegrania spotkania. Wszelkie sprawy rozpatruje Zarząd na spotkaniu, w którym udział mogą wziąć zainteresowane strony. Zarząd decyzje podejmuje zwykłą większością głosów, wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu Zarządu.

REGULAMIN

Dla drużyn obsługujących boiska

 1. Każda drużyna w trakcie rozgrywek będzie odpowiedzialna za obsługę boisk oraz sędziowanie meczy.
 2. Zawodnicy z drużyny lub drużyn wyznaczonej/wyznaczonych danego dnia do obsługi, mają obowiązek stawienia się co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem pierwszych meczy.
 3. Do obsługi i sędziowania drużyna ma obowiązek wydelegowania co najmniej 3 zawodników.
 4. W przypadku problemów z zapewnieniem obsługi w wyznaczonym dniu, zainteresowana drużyna musi powiadomić Zarząd z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Do zadań drużyn obsługujących boiska należy:
  • wyznaczenie linii ograniczających boiska oraz pola karne
  • rozwieszenie siatek
  • przygotowanie protokołów meczowych
  • przygotowanie piłek oraz kontrastów
 6. Do zadań obsługujących należy także poprawianie linii w trakcie meczy (na Życzenie sędziego).
 7. Po zakończeniu ostatniego meczu, obsługujący mają obowiązek:
  • zdjęcia siatek
  • zdania siatek, piłek, kontrastów oraz pozostałego pobranego sprzętu
  • sprzątnięcia terenu wokół boisk z pozostałych śmieci (reklamówek, puszek, butelek itp.
 8. o ile wymagają tego warunki korzystania z obiektu, na którym przeprowadzane są rozgrywki.

 9. W przypadku zagubienia sprzętu, osoby odpowiedzialne za sprzęt mają obowiązek odkupienia brakujących rzeczy.
 10. Obecny w trakcie rozgrywek członek Zarządu może zwolnić część lub wszystkie osoby z obowiązku obsługi boisk/sędziowania, przejmując jednocześnie te obowiązki na siebie.
 11. Drużyny nie wywiązujące się z obowiązków mogą zostać ukarane przez Zarząd:
  • karą finansową
  • odjęciem punktów
  • dodatkowym terminem obsługi boisk (bez płatności za sędziowanie)
  • wykluczeniem z rozgrywek
 12. W przypadku problemów z zapewnieniem obsługi, drużyna może zwrócić się do Zarządu o zwolnienie z obowiązku obsługi boisk i sędziowania. Zwolnienie wiąże się z opłatą 200 zł.

 

Zarząd Stowarzyszenia

„Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie”

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/2009

z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Rady Miasta Legionowo

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ

NA STADIONIE MIEJSKIM

W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27

 1. Osoby korzystające z Boiska ze Sztuczną Nawierzchnią Trawiastą – zwanego dalej Boiskiem, zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza wprowadzonego Uchwałą nr XLIV/570/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 marca 2006 roku.
 2. Boisko jest czynne codziennie w godzinach otwarcia Stadionu Miejskiego.
 3. Prawo do korzystania z Boiska mają zorganizowane grupy sportowe po dokonanej wcześniej rezerwacji u zarządcy obiektu i uiszczeniu opłaty za korzystanie z obiektu zgodnie z właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowa.
 4. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z Boiska tylko pod opieką nauczyciela lub instruktora lub osoby dorosłej, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 5. Wejście na Boisko możliwe jest tylko w stroju sportowym i obuwiu dostosowanym do gry na sztucznej trawie (płaska podeszwa, korkotrampki, korki lane).
 6. Wszyscy użytkownicy Boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o znajdujące się na nim urządzenia.
 7. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Boiska alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 8. Przebywanie na terenie Boiska osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 9. Na terenie Boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. Zabrania się wprowadzania i poruszania po Boisku rowerami i innymi pojazdami.
 11. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, poniosą odpowiedzialność materialną, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Boiska oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej
 13. Nadzór nad Boiskiem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu pełni gospodarz obiektu – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie lub osoba przez niego upoważniona.

 

Telefony alarmowe (tel. kom. 112):

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 022 774 23 17

 

Zarządca obiektu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie,

ul. Parkowa 27

tel/fax 022 784 85 92,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wykonujący rzut wolny decyduje o tym, czy gra będzie wznowiona na gwizdek sędziego.

Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią