Walne Zebranie - 25.04.2022
07.04.2022

 

Zarząd Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 20:00 w pierwszym terminie, a o godz. 20:15 w drugim terminie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków stowarzyszenia.

 

 

 

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 41.

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie

 1. Sprawdzenie oraz podpisanie listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 2. Otwarcie obrad oraz wprowadzenie - prezes zarządu Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 3. Wybór metody głosowania.
 4. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 5. Zatwierdzenie regulaminu oraz porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie z działalności w trakcie kadencji.
  a) omówienie sprawozdania finansowego za rok 2021,
  b) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym za rok 2021,
  c) głosowanie nad akceptacją sprawozdania finansowego za rok 2021,
  d) głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór komisji mandatowo-wyborczej.
 8. Wybór kandydatów na stanowiska w zarządzie Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 9. Wybór zarządu Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 10. Wybór kandydatów na stanowiska w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 11. Wybór komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie.
 12. Omówienie planów i harmonogramu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Legionowskie Amatorskie ligi Piłkarskie.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.
 

Wykonujący rzut wolny decyduje o tym, czy gra będzie wznowiona na gwizdek sędziego.

Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią